قرآن خداوند را چگونه توصیف کرده استی را نبیند یا به چشم دیگران کوچک یا بیارزش بیاب

او شکر گزار است و شکر گزار و قدر دان کارهای خوبی که از سوی پروردگارش انجام می دهدحتی اگر هیچ کس ان را خولی ها را نبیند ویا به چشم دیگران کوچک بی ا

چرا انسان ها توانایی شناخت کامل خداوند را ندارند؟

ما انسان ها به دلیل توانایی محدود خود امکان شناخت کامل خداوند را نداریم.

نکته:یکی از بهترین راه های دستیابی به شناخت صفات خداوندمراجعه به کلام خد  است یعنی قرآن 

چگونه خداوند از انچه در دل و وجود ماست اگاه میشود؟

خداوند از انچه در قلب ما میگذرد و از انچه چشم های ما می بیند  وانچه در گوش ما دیگران نجوا میکنند اگاه است و او ما را افریده است و همه امکانات و کارایی که می توانیم انجان دهیم اگاه است و به زبان دیگر دفترچه راهنمای ما را می داند و آن را در قران نوشته است.

خداوند توبه چه کسانی را می پذیرد وآن را قبول می کند ؟

اخداوند توبه کسانی را می پذیرد که از گناهان و کار های بدی و ناشایسته ای که انجام داده اند پشیمان شوند و دیگر ان را انجام ندهند و کارهای صالح انجام دهند.

هدف خداوند از تعیین قوانیین و احکام چیست؟

خداوند با تعیین قوانین و احکام قصد سخت گرفتن به بندگانش را ندارد بلکه می خواهد با این کار انسان ها را از پلیدی ها و ناپاکی ها دور کند و انها را به سوی زندگی خوب و سر شار از خوشبختی و موفقیت

 و سعادت و بهشتی آباد و پر نعمت در جهان اخرت هدایت و راهمایی میکند.

آیا خداوند که خلق همه چیز در دنیا است هم چیزی را شکر می کند ؟چه چیزی را شکر می کند؟

او شکر گزار است و شکر گزار و قدر دان کارهای خولی است که از سوی بندگانش انجام میشود حتی اگر هیچ کس ان خوبی رانبیندیا به چشم دیگرا بی ارزش باشد ولی خداوند همان کار خوب را ثبت می کند و با پاداش فراوان از انجام دهندگان این اعمال سپاس گزارس می کند.

خداوند شکر گزار و آ گاه است 

قرآن خداوند را چگونه توصیف کرده است؟

1.بهترین روزی دهنده 2.بهترین یاری دهنده و بهترین سرپرست.

ما با تفکر در کتاب  خلقت به چه چیزی دست میاییم؟

علاوه بر پی بردن به وجود خالقی بی همتا با برخی از ویژگی ها و صفات او نیز آشنا می شویم.

صفاتی که از جنبه کمال دارند یا همان صفات ثبوتی چیست؟

صفااتی که به خداوند نسبت می دهیم و او انها را دارا استمثل قدرت و عدالت و رحمت و حیات و  مهربانی و...

صافاتی که از نقص  ناشی می شوند یعنی صفات سلبی چیست؟

صفاتی که خداوند از آنها مبر و از او سلب مسکنیم مثل جهل و خستگی و عجز و نیاز و پدر و مادر .